Wydane publikacje


Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
drukpdfepubmobi

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Podejście empiryczne

Marek Barowicz

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Recenzenci pracy doktorskiej: prof. dr hab. Jerzy Gajdka; prof. dr hab. Andrzej Sokołowski

Publikacje elektroniczne

PDF6,5 MB
ISBN: 978-83-63804-45-9
ePUB2,2 MB
ISBN: 978-83-63804-46-6
MOBI 1,8 MB
ISBN: 978-83-63804-47-3

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

44.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 178
wydana: lipiec 2014
ISBN: 978-83-63804-44-2

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
materiały dodatkowe
Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji rynkowej wartości dla właścicieli. Jednym ze sposobów jest pozyskanie odpowiednich źródeł finansowania i nadanie im właściwej formy kapitałowej.

Czynniki to kształtujące są zróżnicowane co do swej istoty, bo trudno jest identyfikować i oceniać determinanty tej struktury kapitałowej. Zachodzi wzajemne oddziaływanie różnych czynników oraz potrzeba doboru formuł szacowania ich wpływu. Przy uwzględnianiu więcej niż dwóch czynników może także zaistnieć także efekt interakcji.

Obecne metody szacowania ich wpływu na strukturę kapitałową są niedoskonałe. Przyczyny tkwią w początkującym wciąż etapie rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz gospodarki. Powstają wciąż nowe źródła finansowania, a otoczenie przedsiębiorstw jest zmienne. Ponadto wieloaspektowa weryfikacja determinant struktury kapitałowej jest procesem trudnym.
Pomocnym instrumentem są teorie struktury kapitału. Ich implementacja w praktyce danego kraju stwarza jednak konieczność korekt uwzględniających warunki gospodarki oraz porównywalność mierników i procedur obliczeniowych.
Przenosząc daną teorię na grunt polski, należy też brać pod uwagę normy prawne, zawartość i dostępność danych finansowych, poziom rozwoju gospodarczego, rolę i znaczenie rynku kapitałowego. Dodatkową barierą weryfikacji czynników struktury kapitałowej jest słaba znajomość koncepcji doboru źródeł finansowania wśród menedżerów.

Decydujące znaczenie przypisuje się zarządzaniu operacyjnemu, a nie zarządzaniu strategicznemu, w ramach którego mieści się kształtowanie długoterminowej struktury kapitałowej.

Celem monografii jest identyfikacja determinant oraz ocena siły i kierunku ich wpływu na strukturę kapitałową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ponadto dokonano analizy źródeł finansowania przedsiębiorstw oraz oceny kryteriów, jakimi kierują się przedsiębiorstwa przy ich doborze.

Książka stanowi zmodyfikowaną wersję obronionej przez Autora w 2012 roku w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dysertacji doktorskiej pt. Empiryczna identyfikacja determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstw, nagrodzonej w konkursie organizowanym przez firmy StatSoft, Inc. oraz StatSoft Polska na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner.
 • Wstęp
 • 1. Kapitał jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
  • 1.1. Istota kapitału przedsiębiorstwa
  • 1.2. Klasyfikacja, funkcje i struktura kapitału przedsiębiorstwa
  • 1.3. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa
   • 1.3.1. Charakterystyka bilansowych źródeł finansowania
   • 1.3.2. Charakterystyka pozabilansowych źródeł finansowania
  • 1.4. Wpływ struktury kapitałowej na przedsiębiorstwo
 • 2. Charakterystyka wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 2.1. Ilościowe determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.1.1. Mikroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.1.2. Makroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 2.2. Jakościowe determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.2.1. Mikroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
   • 2.2.2. Makroekonomiczne uwarunkowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
 • 3. Determinanty struktury kapitałowej według wybranych teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie
  • 3.1. Klasyfikacja teorii struktury kapitałowej
   • 3.1.1. Pojęcie i cechy rynku kapitałowego
   • 3.1.2. Podział teorii struktury kapitałowej
  • 3.2. Determinanty struktury kapitałowej według teorii rynku doskonałego
  • 3.3. Determinanty struktury kapitałowej według teorii rynku niedoskonałego
   • 3.3.1. Determinanty struktury kapitałowej w teoriach statycznych
   • 3.3.2. Determinanty struktury kapitałowej w teoriach dynamicznych
 • 4. Charakterystyka i empiryczna weryfikacja hipotez dotyczących wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • 4.1. Metodologia przedmiotu badania
   • 4.1.1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres badania
   • 4.1.2. Charakterystyka i uzasadnienie wyboru hipotez badawczych
  • 4.2. Empiryczna weryfikacja hipotez badawczych
   • 4.2.1. Hipotezy w teoriach rynku doskonałego
   • 4.2.2. Hipotezy w teoriach rynku niedoskonałego
 • Podsumowanie

Materiały zawarte w książce:

Tabela 4.2.- Wskaźniki opisujące determinanty struktury kapitałowej

Materiały uzupełniające:

Hipoteza 1.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 2.- Wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 3.- Wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 4.- Wzrost średniego kosztu kapitału oraz wzrost rentowności przedsiębiorstwa powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 5.- Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej oraz wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powodują spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 6.- Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 7.- Wzrost kosztów bankructwa, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 8.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 9.- Wzrost średniego kosztu kapitału powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej, spadek rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 10.- Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy, wzrost kosztów bankructwa, wzrost kosztów agencji, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost unikalności produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 11.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 12.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 13.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużeń
Hipoteza 14.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 15.- Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy powoduje wzrost rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 16.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 17.- Wzrost nietypowości produkcji powoduje spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 18.- Wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia
Hipoteza 19.- Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.