MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

Tabela 4.2. - Wskaźniki opisujące determinanty struktury kapitałowej

Materiały uzupełniające:

Hipoteza 1. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 2. - Wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 3. - Wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 4. - Wzrost średniego kosztu kapitału oraz wzrost rentowności przedsiębiorstwa powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 5. - Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej oraz wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa powodują spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 6. - Wzrost nieodsetkowej tarczy podatkowej powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 7. - Wzrost kosztów bankructwa, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 8. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 9. - Wzrost średniego kosztu kapitału powoduje spadek odsetkowej tarczy podatkowej, spadek rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia


Hipoteza 10. - Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy, wzrost kosztów bankructwa, wzrost kosztów agencji, wzrost ryzyka działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost unikalności produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 11. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 12. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 13. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużeń

Hipoteza 14. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 15. - Wzrost wskaźnika stopy wypłat dywidendy powoduje wzrost rynkowego kursu akcji oraz spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 16. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa powoduje wzrost wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 17. - Wzrost nietypowości produkcji powoduje spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 18. - Wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost nietypowości produkcji powodują spadek wskaźnika zadłużenia

Hipoteza 19. - Wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz wzrost udziału rzeczowych aktywów trwałych powodują wzrost wskaźnika zadłużenia

Tabela 4.2. Wskaźniki opisujące determinanty struktury kapitałowej
Determinanta Literatura przedmiotu Dysertacja
Średni koszt kapitału
Koszt KW ·
KW
KW + KO
+
+ Koszt KO · (1– pdp) ·
KO
KW + KO
[Ross i in., 1990, s. 460; Jerzemowska, 1999, s. 38–40]
(4.2)
Koszt KW ·
KWwart. rynk.
KWwart. rynk. + KOwart. księg.
+
+ Koszt KO · (1– 0,19) ·
KOwart. księg.
KWwart. rynk. + KOwart. księg.
Polityka dywidendy
w przedsiębiorstwie
Stopa wypłat
dywidendy
=
Wypłacone dywidendy
zwykłe
Zysk netto

[Allen, Mizuno, 1989, s. 573]
(4.3)

Stopa wypłat
dywidendy

=
Dywidendy wypłacone w okresie t
z zysku netto wygenerowanego
w okresie
(t–1)
Zysk netto wygenerowany
w okresie
(t–1)
Rynkowy kurs akcji Ceny akcji na ostatniej w roku sesji giełdowej
[Gajdka, 2002, s. 106]
(4.4) Ceny akcji na ostatniej w 2006 r. sesji giełdowej
Koszty bankructwa Odchylenie standardowe wskaźnika pokrycia odsetek
[Akhtar, 2005, s. 325]
(4.5)
Krótkoterminowy KOwart. księg.
Aktywa obrotowe
Koszty agencji
Środki pieniężne +
+ Krótkoterminowe papiery wartościowe
Średnia wartość aktywów
z trzech ostatnich lat

Zysk na działalności operacyjnej +
+ Amortyzacja – Podatek –
– Dywidendy – Odsetki
10 000

Aktywat – Aktywa(t–1)
Aktywat
[Akhtar, 2005, s. 324–325]
(4.6)
Aktywat – Aktywa(t–1)
Aktywat
Ryzyko działalności
przedsiębiorstwa
Współczynnik zmienności rentowności
[Cassar, Holmes, 2003, s. 132]

Współczynnik ryzyka beta
[Panno, 2003, s. 104]

Odchylenie standardowe ROA
[Wald, 1999, s. 170]
(4.7) ln | Wynik z działalności operacyjnej spółki – Średnia arytmetyczna z próby |
Wielkość przedsiębiorstwa log Aktywa; ln Aktywa; log Sprzedaż; ln Sprzedaż
[Bhaduri, 2002, s. 660; Cassar, Holmes, 2003, s. 132; Colombo, 2001, s. 1696; Hovakimian i in., 2001, s. 7; Ozkan, 2001, s. 180; Panno, 2003, s. 104; Rajan, Zingelas, 1995, s. 1451; Titman, Wessels, 1988, s. 6]

Aktywa
[Voulgaris i in., 2004, s. 252]
(4.8) ln Aktywa
Mierniki ekonomiczne
przedsiębiorstwa
(rentowność
przedsiębiorstwa)
ROA
[Allen, Mizuno, 1989, s. 573; Bhaduri, 2002, s. 660; Cassar, Holmes, 2003, s. 132; Colombo, 2001, s. 1691; Ozkan, 2001, s. 181; Panno, 2003, s. 104; Rajan, Zingelas, 1995, s. 1452; Titman, Wessels, 1988, s. 6; Voulgaris i in., 2004, s. 252; Wald, 1999, s. 172]

ROS
[Allen, Mizuno, 1989, s. 573; Bhaduri, 2002, s. 660; Panno, 2003, s. 104; Rajan, Zingelas, 1995, s. 1452; Titman, Wessels, 1988, s. 6; Voulgaris i in., 2004, s. 252; Wald, 1999, s. 172]

ROE
[Panno, 2003, s. 104; Voulgaris i in., 2004, s. 252]

Zysk netto
Zysk brutto
[Panno, 2003, s. 104; Voulgaris i in., 2004, s. 252]

Średnia wartość ROS z trzech ostatnich lat
[Akhtar, 2005, s. 326]

Sprzedaż
Aktywa trwałe
;

Sprzedaż
Kapitał obrotowy netto
;
Sprzedaż
Aktywa
[Panno, 2003, s. 104; Voulgaris i in., 2004, s. 252]
(4.9)
ROA =
Wynik finansowy netto
Aktywa
Odsetkowa
tarcza podatkowa
KO · [ 1 –
(1 – pdp) · (1 – pdfdywidendy)
(1 – pdfodsetki)
]
(4.10)
Odsetki
Aktywa
Nieodsetkowa
tarcza podatkowa
Podatkowe ulgi inwestycyjne
Aktywa

Amortyzacja
Aktywa
[Ozkan, 2001, s. 181; Titman, Wessels, 1988, s. 3; Wald, 1999, s. 171]
(4.11)
Amortyzacja
Aktywa
Rodzaj posiadanych
aktywów
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa
[Akhtar, 2005, s. 326; Bhaduri, 2002, s. 659; Cassar, Holmes, 2003, s. 132; Colombo, 2001, s. 1690; Hovakimian i in., 2001, s. 7; Panno, 2003, s. 104; Rajan, Zingelas, 1995, s. 1451; Voulgaris i in., 2004, s. 252; Wald, 1999, s. 171]

Rzeczowe aktywa trwałe + Zapasy
Aktywa
[Titman, Wessels, 1988, s. 3]

Wartości niematerialne i prawne
Aktywa
[Titman, Wessels, 1988, s. 3]
(4.12)
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa
Nietypowość produkcji
Koszty badań i rozwoju
Sprzedaż
Koszty sprzedaży
Sprzedaż
[Bhaduri, 2002, s. 661; Hovakimian i in., 2001, s. 7; Titman, Wessels, 1988, s. 5; Wald, 1999, s. 171]
(4.13)
Wartości niematerialne i prawne
Sprzedaż netto
Źródło: opracowanie własne.

do góry