Dla AutorówJak przygotować pracę ?

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE TEKSTU W FORMACIE .doc LUB .docx!

Jeśli korzystają Państwo z LibreOffice, prosimy o tworzenie pracy od razu w formacie .docx
(przy pracy w innym formacie i późniejszym zapisie w formacie .doc/.docx, "nie działa" np. automatyczna numeracja rysunków).

PODZIAŁ TEKSTU

Części, rozdziały i podrozdziały powinny być zatytułowane (tytuły nie mogą się powtarzać) i ponumerowane cyframi arabskimi w systemie dziesiętnym w ramach rozdziału (1, 1.1, 1.1.1; 2, 2.1, 2.1.2 itd.).

Tytuły części zamieszczone na oddzielnych stronach.

Kolejne rozdziały rozpoczynane od nowych stron.

Podrozdziały w ciągu w ramach rozdziału.

Podział tekstu, jego systematyka zależy od danej serii, do której należy książka.

Po tytułach nie umieszcza się kropek.

SPIS TREŚCI

Powinien być jasny i przejrzysty, a tytuły rozdziałów i podrozdziałów precyzyjne i ujednolicone.

Należy wyraźnie zaznaczyć hierarchię tytułów i podtytułów ściśle odpowiadającą tytułom rozdziałów i podrozdziałów zamieszczonym w tekście zasadniczym.

do góry

WYRÓŻNIENIA

Powinny być ujednolicone i stosowane konsekwentnie w całej pracy:

pogrubienie – wyróżnienie ważnych kwestii w książce, terminów, pojęć,

kursywa – wyróżnienie zwrotów obcojęzycznych,

inna czcionka, zwężenie kolumny – definicje, wydzielenie przykładów przytaczanych w tekście.

CYTATY

Stosowanie cytatów powinno być ujednolicone w całej pracy:

 • pochodzące z ostatniego wydania dzieła - opatrzone cudzysłowami,
 • w przypadku tłumaczonych publikacji zagranicznych – zgodne z najnowszym polskim przekładem, zaopatrzone w informacje o źródle – w nawiasie kwadratowym nazwisko autora, data wydania i numer strony, np. [Nowakowski, 2005, s. 128], z opuszczeniami oznaczonymi znakiem: (...),
 • obszerniejsze cytaty (powyżej 2-3 zdań) – od nowego akapitu, wyodrębnione z tekstu zasadniczego za pomocą podwójnej interlinii od góry i od dołu, zamieszczone na zawężonej kolumnie,
 • oznaczenie cytatu w cytacie: »..........«.

W cytatach nie należy wprowadzać żadnych zmian językowych, stylistycznych czy interpunkcyjnych.

PRZYPISY

Przypisy tekstowe w publikacjach numerujemy w ramach rozdziału i umieszczamy je na dole strony.

Przypisy bibliograficzne umieszczamy w tekście, w nawiasach kwadratowych, podając tylko nazwisko autora, rok wydania i numer strony powoływanej publikacji.
Gdy w pracy powołujemy się na więcej niż jedną pozycję danego autora pochodzącą z tego samego roku, dodajemy do roku wydania litery – kolejno a, b, c..., np.:

[Nowakowski, 1960a, s. 43] lub [Nowakowski, 1960b, s. 54]

– zgodnie z alfabetycznym układem w bibliografii.

do góry

MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

Tabele i rysunki (wykresy, schematy, fotografie, skany, zrzuty z ekranu – wszystkie w pracy nazywane rysunkami) powinny być numerowane w ciągu w ramach każdego rozdziału (1.1, 1.2, 1.3... w rozdziale pierwszym; 2.1, 2.2, 2.3... w rozdziale drugim itd.) i opatrzone tytułem. Należy je wydrukować osobno i dołączyć na końcu pracy. W wersji elektronicznej powinny być zapisane w osobnych plikach. Nazwy plików muszą odpowiadać numeracji tabel i rysunków w książce.

W odpowiednich miejscach tekstu, w których ma znaleźć się tabela lub rysunek, należy zamieścić numer i tytuł tabeli/rysunku oraz źródło, wydzielając ten tekst z tekstu zasadniczego podwójną interlinią.

Na osobnych wydrukach z tabelami i rysunkami oraz w plikach z ich wersją elektroniczną również powinien znaleźć się numer, tytuł i źródło tabeli/rysunku.

Słowa „Tabela” i „Rysunek” oraz ich numery piszemy boldem.

Jeśli tabele/rysunki są opracowane na podstawie danych pochodzących z cudzej pracy lub jeśli Autor wykorzystuje cudze tabele lub rysunki, należy podać pod nimi ich źródło.

do góry

WZORY MATEMATYCZNE

Należy umieszczać w odpowiednich miejscach tekstu i numerować cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. Powołując się w tekście na dany wzór, należy podać jego numer w nawiasie okrągłym. We wzorach zmienne zaznaczyć kursywą, a wektory pismem półgrubym.

Zasady zapisu matematycznego

Zmienne (również te w indeksie dolnym) w działaniach, wzorach i w tekście piszemy kursywą, znaki arytmetyczne, nawiasy oraz cyfry – czcionką prostą.

Między liczbami a znakami arytmetycznymi powinna być spacja.

Wzory i działania zawsze zapisujemy w układzie osiowym (wyśrodkowane).

Znak mnożenia między cyframi i oznaczeniami wielkości „•” (chyba że zwyczajowo w ogóle pomijamy znak mnożenia), między słowami „×”.

Ułamki w wydzielonych wzorach zapisujemy z kreską ułamkową, w tekście można stosować znak „/”.

Na końcu wzoru stawiamy przecinek lub kropkę, w zależności od kontekstu.


Przykłady:

P = c(a + bc) = ac + bc2,
(1.1)

gdzie: P – .........., c – .........., a – ..........., b – .................


Jeśli są to powiązane działania, wówczas zapisujemy je następująco:

Q
PS,
(1.1)
Q
200 + 3p1 - (2p2 + 3),
(1.2)
PS
200 + 3p1 - (2p2 + 3).
(1.3)

Układ wzorów (wyśrodkowane, od akapitu itp.) jest uzależnione od serii.

do góry

BIBLIOGRAFIA

Bibliografię zamieszczamy na końcu książki lub w wyjątkowych przypadkach po każdym rozdziale.

Podajemy ją w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów – inicjały imion po nazwiskach.

Pierwszy wiersz wysunięty, pozostałe wcięte.

Tytuł książki piszemy kursywą zgodnie z oryginałem, uwzględniając duże litery według wymagań ortografii języka, w jakim występują, bez skrótów, uwzględniając wszystkie znaki interpunkcyjne, tzn. kropki, dwukropki, przecinki, myślniki itp.

Nie zamieszczamy numerów stron i nazw wydawnictw.


Przykłady:

Cialdini R.B. [2009], Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, wyd. 2, Gdańsk.

Kiełtyka L. (red.) [2008], Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzaniainformacją
i wiedzą
, Warszawa.

Kisielnicki J. [1982], Metody badania zapotrzebowania na informacje, [w:] W. Maciejewski (red.),
Informacyjne problemy planowania, Warszawa.


Jeżeli autorów jest więcej, wystarczy podać pierwsze nazwisko, a następnie stosujemy skrót: i in., np.:

Darie C. i in. [2006], AJAX i PHP.Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, Gliwice.


W przypadku czasopism:

Miłosz E., Miłosz M. [2001], E-biznes czy m-biznes?, „Informatyka Stosowana”, nr S1


Ustawy, rozporządzania i zarządzenia piszemy czcionką prostą, np.:

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

do góry

DROBNE UWAGI OGÓLNE

 • prosimy zwracać uwagę na właściwe odstępy po znakach interpunkcyjnych.
 • stosujemy polskie cudzysłowy (np. ),
 • między liczbą a znakiem % nie ma spacji (np. 20%),
 • między inicjałami imion nie ma spacji (np. G.J. Milburn),
 • zapis dat:
  z 17.05.2008 r.;
  w latach 90. lub w latach dziewięćdziesiątych,
 • ułamki dziesiętne zapisujemy z przecinkiem, nie z kropką (np. 2,6%),
 • zapis liczb: czterocyfrowe bez spacji, większe – ze spacją (np. 2791, 13 970),
 • w odwołaniach stosujemy formę „zob.”, a nie „patrz”,
 • wcięcie akapitowe - prosimy stosować tabulator zamiast kilku spacji,
 • w skróconym zapisie „od do” stosujemy półpauzę „–” bez spacji, a nie dywiz „-” (np.: 10–15%, 2004–2006),
 • myślnik oznaczamy półpauzą ze spacjami „”.

do góry

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Wydruk:

 • format A4, wydruk jednostronny,
 • całość tekstu, tj. wszystkie rozdziały, części pracy oraz materiały dodatkowe, należy ponumerować zachowując ciągłość w całej pracy,
 • marginesy: lewy, dolny i górny po 2,5 cm,
 • margines prawy: 3 cm,
 • interlinia 1,5 wiersza, jednakowa w całej pracy (dot. także bibliografii i przypisów),
 • czcionka 12 pkt , Times New Roman,
 • przypisy tekstowe czcionką 12-punktową, Times New Roman, z indeksem górnym, z numeracją ciągłą w ramach każdego rozdziału,
 • tekst wyjustowany,
 • kolejne rozdziały od nowej strony,
 • materiał ilustracyjny jednoznacznie opisany, wydzielony na końcu pracy.

 

WERSJA ELEKTRONICZNA:

 • identyczna z wydrukiem, nazwy plików zgodne ze strukturą publikacji, nagrana na płycie CD zapis w–edytorze Word,
 • materiał ilustracyjny jednoznacznie opisany, zamieszczony w oddzielnych plikach (otwartych), nazwy plików powinny odpowiadać nazwom (numerom) ilustracji w tekście (numerowanie w systemie dziesiętnym w ramach rozdziału).

do góry

MATERIAŁY DODATKOWE

Zachęcamy do umieszczania na naszej stronie internetowej materiałów związanych z tematyką książki. Mogą to być artykuły, tabele, wykresy, schematy, linki do stron itp.
Należy je przygotować wg powyższych wytycznych.
Dodatkowo każdy materiał powinien posiadać krótki tytuł, informujący o jego treści.

do góry


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.