Wydane publikacje


Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
drukpdfepubmobi

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Omówienie, przepisy, wzory pism

Radosław Giętkowski

Recenzent: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW

Publikacje elektroniczne

PDF1 MB
ISBN: 978-83-66395-24-4
ePUB1,1 MB
ISBN: 978-83-66395-25-1
MOBI 4,3 MB
ISBN: 978-83-66395-26-8

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

64.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 166
wydana: październik 2021
ISBN: 978-83-66395-23-7

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Publikacja jest opracowaniem, które w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, której prawidłowa realizacja jest niezbędna do skutecznego wykonywania przez uczelnię jej zadań i do właściwego funkcjonowania społeczności akademickiej.

Adresowana jest do wszystkich członków społeczności akademickiej, ale przede wszystkim do osób, które wchodzą w skład organów zajmujących się sprawami dyscyplinarnymi studentów, tj. rektorów, rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów i członków komisji dyscyplinarnych ds. studentów. Książka może także służyć studentom i doktorantom, których dotyczą sprawy dyscyplinarne, i ich obrońcom.
 • Wykaz skrótów
 • Wprowadzenie
 • Część I. Omówienie
 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Cechy charakterystyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
  • 1.2. Funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
  • 1.3. Prawna regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
  • 1.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów a inne rodzaje ich odpowiedzialności prawnej
 • 2. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych studentów
  • 2.3. Okoliczności wyłączające karalność przewinień dyscyplinarnych studentów
 • 3. Kary dyscyplinarne
 • 4. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych studentów
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
  • 4.3. Czynności podejmowane przez rektora
  • 4.4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego
  • 4.5. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną (I instancji)
  • 4.6. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną
  • 4.7. Postępowanie wykonawcze
  • 4.8. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • 4.9. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego
  • 4.10. Postępowanie w sprawie zatarcia kary dyscyplinarnej
 • Część II. Przepisy
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
 • Część III. Wzory pism i decyzji procesowych
  • 1. Decyzja rektora o wymierzeniu kary upomnienia
  • 2. Odwołanie od decyzji rektora o wymierzeniu kary upomnienia
  • 3. Orzeczenie o utrzymaniu w mocy decyzji rektora o wymierzeniu kary upomnienia
  • 4. Orzeczenie o uchyleniu decyzji rektora o wymierzeniu kary upomnienia i uniewinnieniu
  • 5. Orzeczenie o uchyleniu decyzji rektora o wymierzeniu kary upomnienia i umorzeniu postępowania
  • 6. Decyzja rektora o zawieszeniu studenta w prawach studenta
  • 7. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego
  • 8. Wezwanie świadka na przesłuchanie
  • 9. Pouczenie pokrzywdzonego o jego uprawnieniach i obowiązkach
  • 10. Protokół przesłuchania świadka
  • 11. Postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o zasięgnięciu opinii biegłego
  • 12. Wezwanie na przesłuchanie studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające
  • 13. Pouczenie studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, o jego uprawnieniach i obowiązkach
  • 14. Protokół przesłuchania studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające
  • 15. Wniosek dowodowy
  • 16. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego
  • 17. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
  • 18. Protokół końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania wyjaśniającego
  • 19. Wniosek o wymierzenie kary upomnienia
  • 20. Wniosek o ukaranie
  • 21. Zarządzenie o zwrocie wniosku o ukaranie
  • 22. Zarządzenie o wyznaczeniu składu orzekającego i terminu posiedzenia niejawnego
  • 23. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
  • 24. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
  • 25. Postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
  • 26. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie
  • 27. Postanowienie o zwrocie wniosku o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego
  • 28. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie
  • 29. Wniosek obwinionego o wydanie orzeczenia o ukaraniu i wymierzenie mu określonej kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego
  • 30. Zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
  • 31. Pierwsze wezwanie obwinionego na rozprawę
  • 32. Wezwanie świadka na rozprawę
  • 33. Zawiadomienie pokrzywdzonego o terminie rozprawy
  • 34. Postanowienie komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu studenta w prawach studenta
  • 35. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego
  • 36. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego
  • 37. Protokół rozprawy
  • 38. Orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego
  • 39. Orzeczenie o umorzeniu postępowania
  • 40. Orzeczenie o ukaraniu
  • 41. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
  • 42. Postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania
  • 43. Orzeczenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia komisji dyscyplinarnej
  • 44. Orzeczenie o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia komisji dyscyplinarnej i rozstrzygnięciu co do istoty sprawy
  • 45. Orzeczenie o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia komisji dyscyplinarnej i przekazaniu sprawy komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania
  • 46. Skarga na orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej
  • 47. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego
  • 48. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania dyscyplinarnego
  • 49. Orzeczenie o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania w postępowaniu wznowieniowym
  • 50. Postanowienie o zatarciu ukarania
 • Bibliografia
 • Załącznik. Schemat postępowania w sprawach dyscyplinarnych studentów

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.