Wydane publikacje


Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
drukpdfepubmobi

Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Opinie: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, PW; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, SGH

Publikacje elektroniczne

PDF1 MB
ISBN: 978-83-66395-56-5
ePUB4,2 MB
ISBN: 978-83-66395-57-2
MOBI 6 MB
ISBN: 978-83-66395-58-9

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

69.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: A5
liczba stron : 145
wydana: październik 2023
ISBN: 978-83-66395-55-8

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Przewodnik ma być przydatny wszystkim kandydatom przygotowującym rozprawy doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz początkującym promotorom rozpraw. W Polsce wszystkie doktoraty mają taką samą naturę naukową, stawiane im są te same oczekiwania, zróżnicowanie polega tylko na dwóch różnych ścieżkach formalnego dochodzenia do uzyskania efektów uczenia się (tzn. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) oczekiwanych od doktora nauk: ścieżka szkoły doktorskiej lub ścieżka eksternistyczna. Jako że doktorat eksternistyczny w sensie naukowym nie różni się od doktoratów opracowywanych w ramach studiów w szkole doktorskiej, to książka ta może być wsparciem dla wszystkich kandydatów do stopnia doktora w naukach o zarządzaniu, a prawdopodobnie i w innych dyscyplinach dziedziny nauk społecznych.

Autor przedstawia ten Przewodnik jako owoc swych doświadczeń z prowadzenia doktoratów przygotowywanych w trybie eksternistycznym oraz rezultat przemyśleń w konsekwencji licznych obserwacji i dyskusji prowadzonych w toku konferencji i seminariów poświęconych opiece promotorskiej i przygotowywaniu rozpraw doktorskich. Wywód nie ma charakteru wykładu z zakresu metodologii nauk, jest zbiorem porad jak opracować typową rozprawę z zakresu nauk o zarządzaniu.
Dotyczą one tego:
* jak sprawnie poradzić sobie z nadaniem prawidłowego kształtu rozprawie,
* jak wykorzystać dorobek zawodowy kandydata,
* jak prowadzić w tekście rozprawy dyskusję naukową,
* co to są: metodologia, metodyka, metody, narzędzia i techniki badawcze,
* dlaczego istotny jest tytuł i streszczenie rozprawy?
* czemu tak ważne jest ustalenie luki naukowej, którą rozprawa ma wypełnić,
* co to są i czemu służą cele, hipotezy, pytania badawcze,
* jak uporać się z zakresem podmiotowym, przedmiotowym, czasowym i przestrzennym pola badawczego,
* jak zaplanować proces badawczy,
* jakie pułapki czyhają na doktoranta,
* co ma zawierać podsumowanie,
* jak przygotować bibliografię i jak cytować źródła.
 • WSTĘP DO PRZEWODNIKA
  • Ramowa struktura rozprawy doktorskiej
  • Dyscyplina naukowa Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Doktorat (przewód doktorski) i rozprawa doktorska
  • Promotor lub promotorzy
  • Tytuł rozprawy
  • Wprowadzenie do rozprawy jako miejsce sformułowania problemu badawczego i pomysłu na proces badawczy
  • Prezentacja badań oraz ich wyników jako główna treść rozprawy
  • Zakończenie rozprawy z wnioskowaniem z badań
  • Bibliografia
  • Załączniki
  • Zasady redagowania
  • Inne wytyczne
  • Pułapki metodologiczne oraz pokusy nadużycia
  • Jak pozyskać uznanie recenzentów?
 •  
 • 1. WPROWADZENIE DO ROZPRAWY
  • 1.1. Kontekst tematyki rozprawy
  • 1.2. Luka naukowa
  • 1.3. Problem badawczy (naukowy + aplikacyjny)
   • Główne pytanie badawcze jako wyraz ciekawości badacza
   • Cele rozprawy
   • Zakres rozprawy
   • Hipotezy
   • Wyjaśniające pytania badawcze
  • 1.4. Koncepcja procesu badawczego
   • Zakresy planowania związane z doktoratem
   • Struktura procesu badawczego
   • Pole badawcze i kategorie badań
   • Opracowanie metody lub metodyki rekomendowanego postępowania jako typowy cel badań doktorskich w naukach o zarządzaniu
   • Metafora jako ideowe modelowanie w naukach o zarządzaniu
   • Opracowanie modelu rekomendowanego rozwiązania jako typowy cel badań doktorskich w naukach o zarządzaniu
   • Otwarta nauka i otwarte dane
   • Badania jakościowe a badania ilościowe
  • 1.5. Omówienie zawartości rozprawy
 • 2. PROWADZENIE BADAŃ
  • Planowanie procesu badawczego
  • Przykłady koncepcji procesów badawczych
  • Studia przypadków i badania uczestniczące
  • Wyniki badań
 • 3. ZAKOŃCZENIE ROZPRAWY Z WNIOSKOWANIEM Z BADAŃ
   • 3.1. Podsumowanie
   • 3.2. Wnioski
   • 3.3. Wkład własny do nauki
   • 3.4. Problemy do dalszych badań
 •  
 • UWAGI KOŃCOWE AUTORA PRZEWODNIKA
  • POLECANE ŹRÓDŁA
   • Publikacje
   • Regulacje prawne
   • Inne źródła
   • Otwarte repozytoria danych badawczych
  • Spis tabel
  • Spis rysunków
  • Załączniki

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.