Wydane publikacje


Nadzór bankowy w Polsce
drukpdfepubmobi

Nadzór bankowy w Polsce

Dyskusja możliwych rozwiązań

Bogusław Bujak

Promotor pracy doktorskiej: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Recenzenci pracy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz; prof. dr hab. Jerzy Nowakowski; prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

Wyróżnienie w konkursie Narodowego Banku Polskiego prac doktorskich 2018
Wyróżnienie w konkursie Narodowego Banku Polskiego
prac doktorskich 2018
Publikacje elektroniczne

PDF4,9 MB
ISBN: 978-83-65648-06-8
ePUB3,1 MB
ISBN: 978-83-65648-07-5
MOBI 8,4 MB
ISBN: 978-83-65648-08-2

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 252
wydana: sierpień 2017
ISBN: 978-83-65648-05-1

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania.

Obserwowane dążenie Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, autor przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w Polsce,  które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.

W ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka ryzyka bankowego. W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jej organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo).
Rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich.
W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym. Druga – obejmuje determinanty o charakterze prawnym, W trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, zaś w ostatniej – o charakterze ekonomicznym.
W ostatnim rozdziale zostały przedstawione konkluzje z badań oraz wyprowadzone wnioski. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w Polsce. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia Polski do unii walutowej lub unii bankowej. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis.
 • Streszczenie
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Kluczowe zagadnienia związane z nadzorem bankowym
  • 1.1. Ryzyko jako główny powód wprowadzenia nadzoru nad rynkiem bankowym
  • 1.2. Nadzór a kontrola i inspekcja
  • 1.3. Modele organizacji
  • 1.4. Modele nadzoru finansowego
  • 1.5. Wnioski
 • Rozdział 2. Organizacja i funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce na tle krajów europejskich
  • 2.1. Geneza krajowego nadzoru bankowego
  • 2.2. Konstytuowanie organizacji nadzoru bankowego w Polsce do roku 2006
  • 2.3. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce po roku 2006
  • 2.4. Organizacja nadzoru bankowego w wybranych krajach europejskich
   • 2.4.1. Model organizacji nadzoru bankowego we Francji
   • 2.4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Niemczech
   • 2.4.3. Model organizacji nadzoru bankowego w Szwajcarii
   • 2.4.4. Model organizacji nadzoru bankowego w Wielkiej Brytanii
   • 2.4.5. Model organizacji nadzoru bankowego na Węgrzech
  • 2.5. Wnioski
 • Rozdział 3. Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego – synteza badań
  • 3.1. Procesy globalizacyjne
  • 3.2. Deregulacja i liberalizacja rynków
  • 3.3. Rozwój nowych technologii
  • 3.4. Zmiany struktury usług i produktów bankowych
  • 3.5. Utworzenie Unii Europejskiej i wprowadzenie waluty euro
  • 3.6. Kryzys międzynarodowych rynków finansowych
  • 3.7. Integracja nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej
  • 3.8. Wnioski
 • Rozdział 4. Polski nadzór bankowy w zmieniającej się Unii Europejskiej
  • 4.1. Otoczenie nadzorcze
  • 4.2. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce
  • 4.3. Dylematy nadzoru finansowego w Polsce
  • 4.4. Zagadnienia do dalszych badań naukowych
  • 4.5. Wnioski
 • Podsumowanie
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.