Wydane publikacje


Umowa przewozu osób
drukpdfepubmobi

Umowa przewozu osób

Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski

Recenzent: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Publikacje elektroniczne

PDF2,9 MB
ISBN: 978-83-65648-74-7
ePUB2,3 MB
ISBN: 978-83-65648-75-4
MOBI 5,9 MB
ISBN: 978-83-65648-76-1

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

64.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 170
wydana: sierpień 2018
ISBN: 978-83-65648-73-0

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu). Celem monografii jest naukowe omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych prawodawców i tworzonych w różnym czasie. Chodzi przede wszystkim o ukazanie w usystematyzowany sposób obowiązującej regulacji oraz omówienie wybranych szczegółowych problemów, wynikających ze stosowania przepisów, które nie zawsze są ze sobą spójne. Monografia zawiera też próbę określenia kierunków postulowanych zmian regulacji umowy przewozu w prawie wewnętrznym.
 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 • 1. Źródła prawa w zakresie przewozu osób
  • 1.1. Uwagi wprowadzające
  • 1.2. Regulacja umowy przewozu osób w Kodeksie cywilnym
  • 1.3. Ustawa – Prawo przewozowe
  • 1.4. Ustawa – Prawo lotnicze; problem nieprecyzyjnego odesłania
  • 1.5. Kodeks morski
  • 1.6. Konwencje międzynarodowe dotyczące przewozu osób
   • 1.6.1. Uwagi wstępne
   • 1.6.2. Przewóz kolejowy
   • 1.6.3. Przewóz lotniczy
   • 1.6.4. Przewóz morski
  • 1.7. Przepisy dotyczące ochrony pasażera w prawie unijnym
  • 1.8. Charakter prawny przepisów dotyczących umowy przewozu osób
   • 1.8.1. Przepisy konwencji przewozowych
   • 1.8.2. Przepisy rozporządzeń unijnych
   • 1.8.3. Przepisy krajowe
 • 2. Istota i charakter umowy przewozu osób. Zawarcie umowy przewozu osób
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Umowa przewozu osób jako umowa nazwana. Rodzaje umów przewozu osób
  • 2.3. Essentialia negotii umowy przewozu w Kodeksie cywilnym, Kodeksie morskim i konwencjach przewozowych
  • 2.4. Odróżnienie umowy przewozu osób od innych umów
   • 2.4.1. Umowa o dzieło
   • 2.4.2. Umowa o przewóz rzeczy
   • 2.4.3. Umowa najmu środka transportowego z obsługą
   • 2.4.4. Umowa o udział w imprezie turystycznej (o wycieczkę, o podróż)
  • 2.5. Strony umowy przewozu osób
   • 2.5.1. Przewoźnik
   • 2.5.2. Kontrahent przewoźnika
  • 2.6. Zawarcie umowy przewozu osób
   • 2.6.1. Uwagi wstępne
   • 2.6.2. Zawarcie umowy w publicznych przewozach regularnych
   • 2.6.3. Bilet i jego rola w zawarciu umowy przewozu osób
 • 3. Treść stosunku prawnego przewozu osób
  • 3.1 . Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Obowiązek uiszczenia wynagrodzenia przewoźnika
   • 3.2.1. Wysokość wynagrodzenia przewoźnika
   • 3.2.2. Termin uiszczenia wynagrodzenia przewoźnika. Skutki nieuiszczenia wynagrodzenia
  • 3.3. Prawo do odstąpienia od umowy bez przyczyny oraz do jednostronnej zmiany umowy
   • 3.3.1. Uwagi wstępne
   • 3.3.2. Odstąpienie od umowy bez przyczyny
   • 3.3.3. Jednostronna zmiana umowy (ustawa – Prawo przewozowe)
  • 3.4. Prawo do bezpieczeństwa, higieny i wygody
  • 3.5. Prawo do terminowości przewozu
   • 3.5.1. Uwagi wstępne
   • 3.5.2. Przewozy regularne
   • 3.5.3. Przewozy inne niż regularne
  • 3.6. Uprawnienia związane z opóźnieniem, odwołaniem oraz przerwaniem podróży
   • 3.6.1. Uwagi wstępne
   • 3.6.2. Przewozy podlegające ustawie – Prawo przewozowe
   • 3.6.3. Regulacja Kodeksu morskiego
   • 3.6.4. Uprawnienia wynikające z rozporządzeń unijnych
  • 3.7. Szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową
  • 3.8. Prawo do przewozu bagażu i nadania przesyłki bagażowej
   • 3.8.1. Uwagi wstępne
   • 3.8.2. Przewóz bagażu podręcznego
   • 3.8.3. Przewóz przesyłki bagażowej
 • 4. Odpowiedzialność przewoźnika. Ustalenie wysokości odszkodowania
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia pasażera
   • 4.2.1. Uwagi wstępne
   • 4.2.2. Przesłanki odpowiedzialności
   • 4.2.3. Zasada odpowiedzialności; przyczyny zwalniające
   • 4.2.4. Rodzaje szkód podlegających wyrównaniu
   • 4.2.5. Ustalenie wysokości odszkodowania
  • 4.3. Odpowiedzialność za szkody w przewożonym bagażu
   • 4.3.1. Pojęcie i rodzaje bagażu
   • 4.3.2. Odpowiedzialność za bagaż podręczny (niezarejestrowany, kabinowy)
   • 4.3.3. Odpowiedzialność za bagaż powierzony przewoźnikowi
   • 4.3.4. Ustalenie odszkodowania za bagaż
   • 4.3.5. Odpowiedzialność za pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty
  • 4.4. Odpowiedzialność za niezachowanie terminu przewozu
   • 4.4.1. Uwagi wstępne
   • 4.4.2. Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd środka transportowego
   • 4.4.3. Odpowiedzialność za opóźnione przybycie do miejsca przeznaczenia i za odwołanie środka transportowego
   • 4.4.4. Zryczałtowane odszkodowanie za niedopuszczenie do środka transportowego, jego odwołanie, opóźnienie, utratę połączenia
   • 4.4.5. Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie bagażu
 • 5. Dochodzenie roszczeń z umowy przewozu osób
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Osoby uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
  • 5.3. Przewoźnicy, wobec których możliwe jest dochodzenie roszczeń
  • 5.4. Tryb dochodzenia roszczeń
   • 5.4.1. Postępowanie sądowe. Jurysdykcja
   • 5.4.2. Dochodzenie praw wynikających z rozporządzeń unijnych – skargi
  • 5.5. Terminy przedawnienia roszczeń
   • 5.5.1. Terminy przedawnienia w przepisach krajowych
   • 5.5.2. Terminy przedawnienia w umowach międzynarodowych
   • 5.5.3. Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z rozporządzeń unijnych
  • 5.6. Kwestia tzw. obligatoryjnej reklamacji
 • 6. Kierunki postulowanych zmian w krajowej regulacji umowy przewozu
  • 6.1. Uwagi wprowadzające
  • 6.2. Problemy wymagające wstępnego rozstrzygnięcia
  • 6.3. Przegląd wybranych ustawodawstw obcych w zakresie przewozu osób
   • 6.3.1. Holandia
   • 6.3.2. Niemcy
   • 6.3.3. Francja
   • 6.3.4. Szwecja
  • 6.4. Regulacja ujednolicona czy gałęziowa?
  • 6.5. Miejsce regulacji
 • Aneks 1. Prawo do opieki
 • Aneks 2. Uprawnienia do przewozu zastępczego, przewozu powrotnego i zwrotu ceny
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.