Wydane publikacje


Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego
drukpdfepubmobi

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Marta Szaja

Recenzent: dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ

Publikacje elektroniczne

PDF2,5 MB
ISBN: 978-83-65648-34-1
ePUB3,3 MB
ISBN: 978-83-65648-35-8
MOBI 8,3 MB
ISBN: 978-83-65648-36-5

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 190
wydana: czerwiec 2018
ISBN: 978-83-65648-33-4

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które mogą sprzyjać lub osłabiać rozwój na poziomie samorządów terytorialnych w Polsce. Podjęta problematyka jest skoncentrowana na bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym, elemencie w procesie tworzenia warunków życia społeczności lokalnych, tj. zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na realizację działań prorozwojowych. Książka powinna ułatwić decydentom zarządzanie środkami samorządowymi, a także efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Wstęp
 • 1. Rozwój lokalny i regionalny w ujęciu teoretycznym i pragmatycznym
  • 1.1. Istota, specyfika i zakres przedmiotowy rozwoju lokalnego i regionalnego
  • 1.2. Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju lokalnego i regionalnego
  • 1.3. Pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego w aspekcie zadań administracji publicznej
  • 1.4. Kategoryzacja (klasyfikacja) czynników i barier warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i regionalnym
 • 2. Nowy model zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce a system finansowania polityk rozwoju na obszarach lokalnych i regionalnych
  • 2.1. Mechanizmy i instrumenty polityki rozwoju w Polsce
  • 2.2. Ramy prawne i instytucjonalne w zarządzaniu rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym wynikające z polityki spójności Unii Europejskiej
  • 2.3. System finansowania polityki rozwoju a planowanie wieloletnie
  • 2.4. Ewaluacja we wdrażaniu polityki i programów publicznych
 • 3. Finanse publiczne. Budżetowe i regulacyjne uwarunkowania finansowania rozwoju
  • 3.1. Miejsce finansów lokalnych i regionalnych w systemie finansów publicznych
  • 3.2. Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania finansami w sektorze publicznym
  • 3.3. Planowanie dochodów i wydatków budżetowych. Racjonalizacja gospodarowania środkami publicznymi
  • 3.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny jako elementy systemu finansowania rozwoju
 • 4. Finanse samorządowe. Organizacja i zasady gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
  • 4.1. Podstawy funkcjonowania samorządowej gospodarki finansowej
  • 4.2. Dobór i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.3. Efektywność wydatkowania środków publicznych
  • 4.4. Problem pomiaru i limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.5. Zarządzanie finansami na szczeblu samorządowym a system finansowania polityki rozwoju
 • 5. Bariery i ograniczenia w efektywnym prowadzeniu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
  • 5.1. Identyfikacja ograniczeń ekonomicznych i społecznych w prowadzeniu efektywnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  • 5.2. Identyfikacja ograniczeń polityczno-prawnych i przestrzennych w prowadzeniu efektywnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  • 5.3. Ocena mechanizmów i propozycja zmian w podnoszeniu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • 6. Determinanty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
  • 6.1. Istota i znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej we wzmacnianiu potencjału rozwojowego w Polsce
  • 6.2. Formalnoprawne uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych
  • 6.3. Mechanizmy realizacji polityki unijnej na poziomie regionalnym
  • 6.4. Bariery finansowe i pozafinansowe w pozyskiwaniu wsparcia finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego
 • 7. Determinanty zastosowania finansowych instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego na szczeblach lokalnym i regionalnym
  • 7.1. Instrumenty polityki dochodowej i wydatkowej
  • 7.2. Pomoc publiczna i jej znaczenie w pobudzaniu rozwoju gospodarczego
  • 7.3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wzmocnienia działalności prorozwojowej sektora samorządowego
 • 8. Determinanty wyboru źródeł finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego na rynku kapitałowym
  • 8.1. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku kapitałowego
  • 8.2. Problem luki finansowej w działalności inwestycyjnej jednostek sektora publicznego
  • 8.3. Znaczenie instrumentów rynku kapitałowego w kształtowaniu struktury finansowania jednostek sektora publicznego
  • 8.4. Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.