edu-Libri w wykazie wydawnictw punktowanych!

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Zapraszamy do współpracy - do ewaluacji w 2021 roku został jeszcze cały rok 2020!
Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Zapowiedzi


Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

zapowiedź

Dagmara Hajdys, Magdalena ŚlebockaPublikacje elektroniczne

 w przygotowaniu
Publikacja drukowana


ISBN: 978-83-66395-11-4

    opis    
spis treści
Ciągle postępująca degradacja tkanki miejskiej, permanentny brak środków pieniężnych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego powoduje, że jednostki samorządowe coraz częściej poszukują alternatywnych form finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sięgając po dotychczas niewykorzystywane w tym procesie narzędzia. Treścią publikacji jest wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów rewitalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pierwsza publikacja łącząca dwa ważne, z punktu widzenia władz lokalnych, zagadnienia przywracania zdegradowanych obszarów tkanki miejskiej do prawidłowych funkcji społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu prywatnego kapitału w ramach długookresowej współpracy z podmiotem prywatnym.
Użyteczność informacji zawartych w tej publikacji sprawi, że książka powinna trafić do większego grona odbiorców. Adresatami publikacji mogą być: środowisko akademickie, w tym studenci (kierunków ekonomicznych czy technicznych) przygotowujący prace licencjackie, magisterskie, doktoranci, pracownicy administracji samorządowej ale także szeroko pojęte grono interesariuszy, inwestorów i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją .
 • WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I. REWITALIZACJA JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ODNOWY ZDEGRADOWANEJ TKANKI MIEJSKIEJ
  • 1.1. Rewitalizacja obszarów miejskich – definicja, istota i znaczenie
  • 1.2. Uwarunkowania formalno-prawne procesów rewitalizacji
   • 1.2.1. Ramy prawne rewitalizacji
   • 1.2.2. Krajowe ramy strategiczne rewitalizacji w Polsce
   • 1.2.3. Lokalne ramy rewitalizacji
  • 1.3. Przesłanki rewitalizacji obszarów miejskich
  • 1.4. Obszary i fazy rewitalizacji
  • 1.5. Instrumenty rewitalizacji miast
   • 1.5.1. Rodzaje instrumentów rewitalizacji
   • 1.5.2. Instrumenty planistyczne
   • 1.5.3. Instrumenty prawno-organizacyjne
   • 1.5.4. Instrumenty ekonomiczne
 • ROZDZIAŁ II. FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH
  • 2.1. Modele procesów rewitalizacji
  • 2.2. Zarządzanie procesem rewitalizacji
  • 2.3. Źródła finansowania procesów rewitalizacji
   • 2.3.1. Finansowanie niekomercyjne rewitalizacji
   • 2.3.2. Finansowanie komercyjne
   • 2.3.3. Rola inicjatywy JESSICA w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych
  • 2.4. Pomiar, ewaluacja i monitoring procesów rewitalizacji obszarów miejskich
 • ROZDZIAŁ III. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W PROCESACH REWITALIZACJI
  • 3.1. Partnerstwo publiczno-prywatne – istota i znaczenie
  • 3.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście rewitalizacji
   • 3.2.1. Regulacje ustawowe i dokumenty strategiczne partnerstwa publiczno-prywatnego
   • 3.2.2. Instytucje wspierające partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
  • 3.3. Działania identyfikujące zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
  • 3.4. Ryzyko w procesie rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • 3.5. Korzyści i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
  • 3.6. Montaż finansowy projektów rewitalizacji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • ROZDZIAŁ IV. DIAGNOZA RYNKU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W SEKTORZE REWITALIZACJI
  • 4.1. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie
  • 4.2. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • 4.3. Przykłady rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • 4.4. Aktualne tendencje w rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • WNIOSKI I REKOMENDACJE
 • BIBLIOGRAFIA
 • AKTY PRAWNE
 • STRONY INTERNETOWE
 • SPIS TABEL
 • SPIS SCHEMATÓW
 • SPIS WYKRESÓW
 • SPIS RYSUNKÓW

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.