MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały zawarte w publikacji:

rysunek 1.7. - Układ planetarny standardów bezpieczeństwa informacji

rysunek 1.8. - Współpraca International Civil Aviation Organization (ICAO), ISO i European Committee for Standardization (CEN)

rysunek 1.9. - Sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem podstawowych standardów

rysunek 2.6. - Systematyka zdarzeń operacyjnych


tabela 2.1. - Struktura zarządzania ryzykiem

tabela 2.2. - Klasyfikacja rodzajów ryzyka operacyjnego

tabela 2.5. - Poziomy ziarnistości zasobów (przykład)

tabela 2.8. - Systematyka zdarzeń operacyjnych.

Tabela 2.8. Systematyka zdarzeń operacyjnych
Kategorie zdarzeń operacyjnych Rodzaje zdarzeń w ramach kategorii Przykłady zdarzeń operacyjnych
I Oszustwo wewnętrzne - straty z tytułu działań mających na celu zamierzone oszustwo, sprzeniewierzenie własności lub obejście regulacji, prawa lub polityki spółki, z wyłączeniem zdarzeń z zakresu różnicowania i dyskryminacji, dotyczące co najmniej jednej osoby wewnętrznej.
1. Działania nieuprawnione
 • działania nierejestrowane (zamierzone)
 • nieautoryzowane transakcje (poniesiona strata)
 • błędna wycena transakcji (zamierzona)
2. Kradzież i oszustwo
 • oszustwo
 • kradzież, wymuszenie, defraudacja, rabunek sprzeniewierzenie aktywów
 • zamierzone zniszczenie aktywów
 • fałszerstwo
 • przemyt
 • przejęcie tożsamości, mistyfikacja, itp.
 • niezgodności podatkowe, unikanie podatków (umyślne)
 • przekupstwo, łapówkarstwo
 • działalność na korzyść własną (nie na rachunek firmy)
II Oszustwo zewnętrzne - straty z tytułu działań mających na celu zamierzone oszustwo, sprzeniewierzenie własności lub obejście regulacji, prawa przez osobę trzecią.
1. Kradzież i oszustwo.
 • kradzież, rabunek
 • fałszerstwo
 • oszustwo czekowe
2. Bezpieczeństwo systemów.
 • hakerstwo
 • kradzież informacji (poniesiona strata)
III Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy - straty wynikające z działań Organizacji niezgodnych z prawem pracy, przepisami BHP, porozumieniami zawartymi z pracownikami, lub z wypłat roszczeń z tytułu odszkodowań za wypadki przy pracy oraz zdarzeń z zakresu różnicowania i dyskryminacji.
1. Stosunki pracownicze
 • zdarzenia związane z wypłatą odszkodowań z tytułu wypłat wynagrodzeń, rozwiązywania umów o pracę, nieprzestrzegania przepisów prawa pracy przez organizację, zorganizowane działania związków zawodowych (strajki, protesty)
 • ujawnianie danych osobowych pracowników
 • nieobecność kluczowych pracowników w pracy
2. Bezpieczeństwo środowiska pracy
 • wypadki na terenie administrowanym przez organizację
 • wypadki przy pracy z powodu nieprzestrzegania przez organizację przepisów BHP i ppoż.
 • inne zdarzenia skutkujące wypłatami odszkodowań dla pracowników
3. Podziały i dyskryminacja
 • wszelkie typy dyskryminacji pracowników (ze względu na wiek, płeć, przekonania, przynależność do partii politycznych, organizacji, związków zawodowych itp.)
IV Klienci, produkty i praktyka biznesowa - straty wynikające z niezamierzonego lub wynikającego z zaniedbania niewypełnienia zawodowych zobowiązań w stosunku do poszczególnych klientów (w tym wymagań dotyczących uczciwości i odpowiedzialności) albo też z charakteru lub struktury produktu.
1. Obsługa klientów, ujawnianie informacji o klientach, zobowiązania względem klientów
 • naruszenie zaufania, naruszenie wytycznych w zakresie obsługi klientów
 • zagadnienia dostosowania, pozyskiwanie informacji (poznaj swego klienta itp.)
 • ujawnianie informacji dotyczących klientów indywidualnych
 • naruszenie prywatności
 • agresywna sprzedaż
 • agresywny handel na rachunek klienta w celu maksymalizacji prowizji
 • nieuprawnione użycie informacji poufnej
 • odpowiedzialność kredytodawcy
2. Niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe
 • próby monopolizacji rynku
 • manipulacje rynkiem finansowym
 • handel na podstawie poufnych informacji (na konto organizacji)
 • działanie poza zezwoleniem
 • pranie pieniędzy
3. Wady produktów
 • wadliwie skonstruowane produkty organizacji (w tym błędy wzorów umów, regulaminów i innych tego typu dokumentów, brak autoryzacji)
 • błędy modeli
  4. Klasyfikacja klienta i ekspozycje
  • dokonywanie oceny profilu klienta niezgodnie z wytycznymi
  • przekraczanie limitów zaangażowania względem klienta
  • błędy oceny profilu klienta
  5. Usługi doradcze
  • spory o jakość działalności doradczej świadczonej przez organizację
  V Uszkodzenia aktywów - straty wynikające z utraty bądź zniszczenia fizycznych aktywów w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń. Klęski żywiołowe i inne zdarzenia.
  • straty powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
  • straty wynikające z działalności terrorystycznej, wandalizmu
  VI Zakłócenia działalności i błędy systemów - straty wynikające z zakłóceń w działalności i błędów systemów. Systemy
  • nieprawidłowe działanie sprzętu
  • błędy oprogramowania
  • nieprawidłowe działanie sieci
  • telekomunikacyjnych, komputerowych, Internetu
  • przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz nieprawidłowe działanie urządzeń podtrzymujących zasilanie
  VII Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami - straty wynikające z błędów podczas przeprowadzania transakcji lub zarządzania procesami, jak również z relacji z kontrahentami i dostawcami
  1. Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i obsługa transakcji
  • błędy w czasie komunikacji
  • błędy wprowadzania, utrzymania i ładowania danych
  • przeoczenie terminu lub niewywiązanie się z ciążącego obowiązku
  • błędne działanie modelu lub systemu 
  • błędy księgowe, błędy atrybutów rejestracji
  • błędy wykonania innych zadań
  • niewykonanie dostawy
  • błędy w procesie zarządzania zabezpieczeniami
  • utrzymywanie danych referencyjnych
  2. Monitorowanie i sprawozdawczość
  • niewykonanie obowiązku sprawozdawczego
  • sporządzenie niedokładnego sprawozdania zewnętrznego (poniesiona strata)
  3. Dokumentacja dotycząca klienta
  • zagubienie dokumentacji dotyczącej udzielenia, odwołania pełnomocnictwa
  • zagubienie, niekompletność dokumentacji innej niż wymieniona wcześniej
  • błędy w informacji na etapie pozyskania klienta
  4. Zarządzanie zasobami klientów
  • udzielenie dostępu do zasobów osobom nieuprawnionym
  • wprowadzenie błędnych danych
  • spowodowanie szkody lub straty w aktywach klienta wskutek zaniedbania
  5. Uczestnicy procesów niebędący klientami organizacji
  • błąd kontrahenta
  • spory z kontrahentami
  6. Sprzedawcy i dostawcy
  • wadliwie sporządzone umowy o wykonywanie przez podmioty zewnętrzne czynności należących do zakresu działania organizacji oraz ich niewłaściwe realizowanie
  • spory z sprzedawcami i dostawcami
  Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rekomendacja M, 2004] Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacjach [2004], Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa..