edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Stanisław Flejterski

Stopień dra nauk ekonomicznych otrzymał w 1974 roku na podstawie rozprawy pt. „Problemy wzrostu importu wyrobów przemysłowych z krajów Trzeciego Świata do Polski”, stopień dra hab. nauk ekonomicznych w roku 1998 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje”. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina finanse) uzyskał na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku, m.in. za wyróżnioną Nagrodą Ministra monografię pt. „Podstawy metodologii finansów”. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1999 roku kieruje Katedrą Bankowości i Finansów Porównawczych. Odbył liczne staże i praktyki zagraniczne.

Głównym przedmiotem badań prof. Stanisława Flejterskiego są: bankowość, systemy finansowe (Niemcy i inne kraje), rynki finansowe, globalizacja finansowa, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, finanse porównawcze, metodologia finansów, finansowe podstawy rozwoju regionalnego i finansowego. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: podstawy nauki finansów, współczesna bankowość, doktryny ekonomiczne oraz w wielu publikacjach dydaktycznych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych –licencjackich, magisterskich, podyplomowych (w tym MBA) oraz doktoranckich.

Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym prawie 40 książek i monografii, ponad 400 artykułów i opublikowanych referatów konferencyjnych, licznych ekspertyz, wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych.

Wypromował 18 doktorów nauk ekonomicznych, był autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także recenzentem w przewodach profesorskich.

Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Jest redaktorem naczelnym „Europa Regionum”, członkiem redakcji czasopisma „Finanse” wydawanego pod auspicjami Komitetu Nauk o Finansach PAN, ponadto członkiem Rady Naukowej „Central European Review of Economics & Finance”. W kadencjach 2007–2015 – członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz członkiem SUERF (The European Money and Finance Forum – Vienna). Członkiem Lions Club Magnolia oraz Stowarzyszenia Business Club. Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki i członkiem założycielem Stowarzyszenia NANK (Nowa Aktywność – Nowa Kultura).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Flejterski

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Holistic management of the COVID-19 pandemic Nowość! (Recenzent)
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19 Nowość! (Recenzent)
Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii (Recenzent)
Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych