edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Stanisław Flejterski

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=42079&lang=pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Flejterski

Głównym przedmiotem badań prof. Stanisława Flejterskiego są: bankowość, systemy finansowe (Niemcy i inne kraje), rynki finansowe, globalizacja finansowa, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, finanse porównawcze, metodologia finansów, finansowe podstawy rozwoju regionalnego i finansowego. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: podstawy nauki finansów, współczesna bankowość, doktryny ekonomiczne oraz w wielu publikacjach dydaktycznych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych –licencjackich, magisterskich, podyplomowych (w tym MBA) oraz doktoranckich.

Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym prawie 40 książek i monografii, ponad 400 artykułów i opublikowanych referatów konferencyjnych, licznych ekspertyz, wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych.

Wypromował 18 doktorów nauk ekonomicznych, był autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także recenzentem w przewodach profesorskich.

Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Jest redaktorem naczelnym „Europa Regionum”, członkiem redakcji czasopisma „Finanse” wydawanego pod auspicjami Komitetu Nauk o Finansach PAN, ponadto członkiem Rady Naukowej „Central European Review of Economics & Finance”. W kadencjach 2007–2015 – członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz członkiem SUERF (The European Money and Finance Forum – Vienna). Członkiem Lions Club Magnolia oraz Stowarzyszenia Business Club. Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki i członkiem założycielem Stowarzyszenia NANK (Nowa Aktywność – Nowa Kultura).www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych
Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii (Recenzent)
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19 (Recenzent)
Holistic management of the COVID-19 pandemic (Recenzent)