Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego
drukpdfepubmobi

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Agnieszka Poteralska

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015
Publikacje elektroniczne
 

PDF1,2 MB
ISBN: 978-83-63804-83-1
ePUB1,9 MB
ISBN: 978-83-63804-84-8
MOBI 4,9 MB
ISBN: 978-83-63804-85-5

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

49.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 110
wydana: maj 2016
ISBN: 978-83-63804-82-4

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych.

W opracowaniu poruszane są tematy mechanizmów związanych z funkcjonowaniem rady nadzorczej, walnego zgromadzenia jak i odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki za powierzone im obowiązki.
 • Wykaz skrótów
 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • 1. Czym jest nadzór korporacyjny – zagadnienia wprowadzające
  • 1.1. Pojęcie nadzoru korporacyjnego
   • 1.1.1. Definicje pojęcia corporate governance
   • 1.1.2. Odpowiedniki pojęcia corporate governance w językach polskim i niemieckim
  • 1.2. Konflikty interesów między podmiotami w publicznych spółkach akcyjnych
   • 1.2.1. Teoria agencji jako podstawa problematyki nadzoru korporacyjnego
   • 1.2.2. Rodzaje konfliktów interesów
  • 1.3. Przegląd źródeł regulacji nadzoru korporacyjnego
 • 2. Rola organów publicznej spółki akcyjnej w nadzorze korporacyjnym
  • 2.1. Pojęcie publicznej spółki akcyjnej
  • 2.2. Dualistyczny model organów – relacja między zarządem a radą nadzorczą
   • 2.2.1. Rola rady nadzorczej jako organu nadzorującego proces prowadzenia spraw spółki
   • 2.2.2. Zarząd jako organ nadzorowany
  • 2.3. Walne zgromadzenie i jego rola jako organu właścicielskiego
 • 3. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w ramach funkcjonowania rady nadzorczej
  • 3.1. Skład rady nadzorczej
   • 3.1.1. Liczba członków rady nadzorczej
   • 3.1.2. Kwalifikacje członków rady nadzorczej
   • 3.1.3. Niezależni członkowie w radzie nadzorczej
  • 3.2. Wybór członków rady nadzorczej
  • 3.3. Kompetencje rady nadzorczej względem zarządu
   • 3.3.1. Uprawnienia personalne wobec zarządu
   • 3.3.2. Uprawnienia kontrolne – kontrola ex ante i kontrola ex post
   • 3.3.3. Uprawnienia nadzorcze a ingerencja w prowadzenie spraw spółki
  • 3.4. Wyspecjalizowane komitety rad nadzorczych
 • 4. Nadzór właścicielski akcjonariuszy
  • 4.1. Kompetencje personalne walnego zgromadzenia wobec pozostałych organów
  • 4.2. Ocena funkcjonariuszy spółki
   • 4.2.1. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
   • 4.2.2. Udzielanie absolutorium
  • 4.3. Indywidualne prawa organizacyjne akcjonariuszy
   • 4.3.1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu
   • 4.3.2. Znaczenie prawa głosu jako podstawowego instrumentu oddziaływania akcjonariusza na spółkę
   • 4.3.3. Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
   • 4.3.4. Rola prawa do informacji w nadzorze korporacyjnym
   • 4.3.5. Prawo do wytoczenia powództwa actio pro socio
  • 4.4. Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w ramach nadzoru korporacyjnego
 • 5. Regulacje dotyczące odpowiedzialności członków organów kierowniczych
  • 5.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
   • 5.1.1. Odpowiedzialność wobec spółki z tytułu niedopełnienia obowiązków członka organu
   • 5.1.2. Odpowiedzialność związana z ryzykiem gospodarczym a obowiązywanie business judgment rule
   • 5.1.3. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową spółki
   • 5.1.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec inwestorów za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym
  • 5.2. Przepisy regulujące odpowiedzialność karną
 • Zakończenie
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.