Wydane publikacje


Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
drukpdfepubmobi

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Redakcja naukowa: Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Marcin Marczewski, Katarzyna Rostek, Justyna Smagowicz, Anna Uklańska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Publikacje elektroniczne

PDF3,8 MB
ISBN: 978-83-63804-79-4
ePUB6,7 MB
ISBN: 978-83-63804-80-0
MOBI 18 MB
ISBN: 978-83-63804-81-7

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 390
wydana: grudzień 2015
ISBN: 978-83-63804-78-7

24naukowa.plgdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Książka jest przeznaczona dla:
• jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli i ich komórek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;
• podmiotów, które są operatorami systemów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
• studentów kierunków: Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja.

Zaawansowana metodyka ma charakter otwarty, co oznacza, że zakreśla ramy i podaje wytyczne rekomendowanego postępowania, ale też i zakłada, że określony jej użytkownik, stosując się do nich, nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie wzmacniać jej oddziaływanie przez wdrożenie procesów:
• systematycznego rozwijania metodyki,
• zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach i ryzyku,
• zarządzania wiedzą o społecznym, technicznym i organizacyjnym kontekście funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa oraz usługach logistyki społecznej związanych z tą infrastrukturą.
 • Wstęp
 • Część I. Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem
 • 1. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk
  • 1.1. Rozwiązania Unii Europejskiej
  • 1.2. Regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej
  • 1.3. Dobre praktyki
   • 1.3.1. Organizacje ustalające normy i standardy
   • 1.3.2. Normy i standardy
   • 1.3.3. Normy i standardy sektora finansowego
   • 1.3.4. Wytyczne narodowe
   • 1.3.5. Stowarzyszenia zawodowe
   • 1.3.6. Organizacje posiadające własne metodyki
 • 2. Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego
  • 2.1. Triada: ryzyko – bezpieczeństwo – reagowanie
  • 2.2. Identyfikacja zagrożeń
  • 2.3. Analiza i ocena ryzyka
  • 2.4. Postępowanie z ryzykiem
  • 2.5. Zapewnianie bezpieczeństwa wobec zagrożeń
  • 2.6. Reagowanie na zakłócenia
  • 2.7. Komunikacja kryzysowa
  • 2.8. Dojrzałość zarządzania kryzysowego
 • 3. Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem
  • 3.1. Przegląd standardów
  • 3.2. Przegląd metod
   • 3.2.1. Analiza BIA
   • 3.2.2. Szacowanie ryzyka
   • 3.2.3. Analiza i agregacja danych geoprzestrzennych jako wsparcie analizy ryzyka
 • 4. Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • 4.1. Zarządzanie organizacjami publicznymi a publiczne zarządzanie kryzysowe
  • 4.2. Publiczne zarządzanie kryzysowe na tle rozwoju nurtów zarządzania
  • 4.3. Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu organizacjami
   • 4.3.1. Analiza otoczenia organizacji i interesariuszy
   • 4.3.2. Koncepcja Kaizen
   • 4.3.3. Koncepcja TQM i modele doskonałości organizacji
   • 4.3.4. Podejście procesowe i modele dojrzałości procesowej organizacji
   • 4.3.5. Koncepcja Lean Management
   • 4.3.6. Kreatywność, innowacje, organizacje innowacyjne
   • 4.3.7. Koncepcja zarządzania zmianą
   • 4.3.8. Koncepcja zarządzania wiedzą
   • 4.3.9. Koncepcja zarządzania kompetencjami i organizacji uczącej się
   • 4.3.10. Organizacje sieciowe
   • 4.3.11. Zarządzanie projektami i zarządzanie przez projekty
   • 4.3.12. Benchmarking
  • 4.4. Metody eksperckie
   • 4.4.1. Podejście foresight
   • 4.4.2. Metoda delficka
   • 4.4.3. Panele ekspertów
   • 4.4.4. Mocne i słabe strony metod eksperckich
  • 4.5. Metody twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań
   • 4.5.1. Metody wykorzystywane w ocenie ryzyka
   • 4.5.2. Burza mózgów i jej odmiany
   • 4.5.3. Myślenie lateralne
   • 4.5.4. Mapy myśli
   • 4.5.5. Wykres Ishikawy
   • 4.5.6. 5×dlaczego
   • 4.5.7. Diagram konfliktu
   • 4.5.8. Drzewo decyzyjne
   • 4.5.9. Diagram pokrewieństwa
   • 4.5.10. Analiza pola sił
  • 4.6. Możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 • Część II. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 • 5. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • 5.1. Ocena ryzyka w dokumentacji publicznego zarządzania kryzysowego
  • 5.2. Struktura podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka
  • 5.3. Zakres obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka
   • 5.3.1. Ocena ryzyka na szczeblu gminnym
   • 5.3.2. Ocena ryzyka na szczeblu powiatowym
   • 5.3.3. Ocena ryzyka na szczeblu wojewódzkim
   • 5.3.4. Ocena ryzyka na szczeblu resortowym
   • 5.3.5. Ocena ryzyka na szczeblu krajowym
 • 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • 6.1. Założenia metodyki oceny ryzyka
  • 6.2. Model powiązań modułów metodyki
  • 6.3. Charakterystyka modułów metodyki
 • 7. Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa
  • 7.1. Moduł M1 – organizacja pracy zespołu oceny ryzyka
   • 7.1.1. Podstawy teoretyczne organizowania zespołu oceny ryzyka
   • 7.1.2. Procedura powołania zespołu oceny ryzyka
   • 7.1.3. Wyniki modułu M1
  • 7.2. Moduł M2 – charakterystyka podmiotu chronionego
   • 7.2.1. Podstawy teoretyczne procesu oceny ryzyka
   • 7.2.2. Procedura charakteryzowania podmiotu chronionego
   • 7.2.3. Wyniki modułu M2
  • 7.3. Moduł M3 – wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej państwa
   • 7.3.1. Formalne zasady wyznaczania podsystemów infrastruktury krytycznej
   • 7.3.2. Procedura wyznaczania podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej
   • 7.3.3. Wyniki modułu M3
  • 7.4. Moduł M4 – obliczanie zmiennych ryzyka
   • 7.4.1. Podstawy teoretyczne – model ryzyka
   • 7.4.2. Podstawy teoretyczne – obliczanie i agregowanie wartości zmiennych ryzyka
   • 7.4.3. Procedura obliczania i agregowania wartości zmiennych ryzyka
   • 7.4.4. Wyniki modułu M4
 • 8. Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa
  • 8.1. Moduł M5a – identyfikacja zagrożeń
   • 8.1.1. Podstawy teoretyczne identyfikacji zagrożeń
   • 8.1.2. Procedura identyfikacji zagrożeń w systemach infrastruktury krytycznej
   • 8.2.3. Wyniki modułu M5a
  • 8.2. Moduł M5b – analiza i szacowanie ryzyka
   • 8.2.1. Podstawy teoretyczne oceny ryzyka
   • 8.2.2. Procedura analizy i szacowania ryzyka
   • 8.2.3. Wyniki modułu M5b
  • 8.3. Moduł M6 – kryteria akceptowalności ryzyka
   • 8.3.1. Podstawy teoretyczne oceny akceptowalności ryzyka
   • 8.3.2. Procedura klasyfikowania poziomów ryzyka
   • 8.3.3. Wyniki modułu M6
 • 9. Wykorzystywanie oceny ryzyka
  • 9.1. Moduł M7 – uwzględnianie zależności w ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń
   • 9.1.1. Podstawy teoretyczne identyfikacji zależności w ocenie ryzyka
   • 9.1.2. Procedura identyfikacji zależności oraz prognozowania rozprzestrzeniania się zagrożeń w ocenie ryzyka
   • 9.1.3. Wyniki modułu M7
  • 9.2. Moduł M8 – ustalanie kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową
   • 9.2.1. Procedura ustalania kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową
   • 9.2.2. Wyniki modułu M8
  • 9.3. Moduł M9 – sprawozdawczość i międzyszczeblowe przekazywanie oceny ryzyka
   • 9.3.1. Procedura sprawozdawczości i przekazywania ocen
   • 9.3.2. Wyniki modułu M9
 • Część III. Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym
 • 10. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą
  • 10.1. Piramida wiedzy
  • 10.2. Proces zarządzania wiedzą
  • 10.3. Modele procesu zarządzania wiedzą
 • 11. Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego
  • 11.1. Model zasobowy w zarządzaniu wiedzą
   • 11.1.1. Identyfikacja wiedzy
   • 11.1.2. Pozyskiwanie wiedzy
   • 11.1.3. Zachowywanie wiedzy
   • 11.1.4. Ocena i rozwijanie wiedzy
   • 11.1.5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy
  • 11.2. Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą
   • 11.2.1. Zadania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą
   • 11.2.2. Model informatycznego systemu zarządzania wiedzą
 • 12. Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym
  • 12.1. Doskonalenie procesu zarządzania wiedzą o ryzyku
  • 12.2. Integracja procesów zarządzania wiedzą i publicznego zarządzania kryzysowego
 • Podsumowanie
 • Słownik pojęć
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.