edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Małgorzata Borowik

Małgorzata Borowik posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Absolwenta AE im. O. Langego we Wrocławiu (1995), ukończyła studia doktoranckie (2009 r.) oraz studia podyplomowe z: rachunkowość i kontroli finansowej, audytu wewnętrznego  w jednostkach sektora finansów publicznych,  europejskich stosunków: finansowo – ekonomiczno - prawnych, zarządzania w jednostkach administracji publicznej, międzywydziałowe studium pedagogiczne  AE we Wrocławiu.
Absolwentka studium oficerskiego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską nt. „Model zarządzania finansami w państwowej jednostce budżetowej” z wyróżnieniem.

Autorka artykułów i referatów wygłoszonych na konferencyjnych naukowych i zawodowych z zakresu zarządzania finansami, kontrolingu i kontroli zarządczej w jednostkach administracji publicznej.

Od 1988 roku pracuje w administracji publicznej w komórkach finansowo-księgowych, długoletnia główna księgowa, specjalistka w zakresie rachunkowości budżetowej, kontroli, wdrażania budżetu zadaniowego oraz doskonalenia systemów zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej. Wykładowca zagadnień finansów publicznych i rachunkowości w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

Zainteresowania naukowe – zarządzanie publiczne, zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie strategiczne, metody formułowania i implementacji budżetu zadaniowego (pomiar wyników, alokacja zasobów oraz ewidencja księgowa w ujęciu zadaniowym, metodologia i organizacja systemu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego, zastosowanie kontroling w zarządzaniu finansami w jednostkach administracji publicznej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej