edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Anna Kosieradzka

Anna Kosieradzka jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1977), doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu (doktorat na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w 1995 r., habilitacja na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)). Ukończyła także roczne Podyplomowe Studium Pedagogiczne, kurs Production Management w Japonii, zorganizowany przez Japońską Agencję Międzynarodowej Współpracy JICA, oraz kurs Zarządzanie Ograniczeniami prowadzony przez Goldratt Schools UK i TOC Consulting.

Od 1976 roku do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Politechniki Warszawskiej, aktualnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Zarządzania. Główny obszar zainteresowań naukowo-badawczych to: organizacja przedsiębiorstwa, organizacja i zarządzanie produkcją, produktywność systemów produkcyjnych, metody poprawy produktywności, publiczne zarządzanie kryzysowe. Prowadzi zajęcia na różnych rodzajach studiów (dzienne, wieczorowe, licencjackie, podyplomowe). Była wykładowcą na licznych kursach i studiach podyplomowych z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania produkcją, logistyki, metod poprawy produktywności, organizowanych przez różne uczelnie i firmy konsultingowo-szkoleniowe. Kilkakrotnie była kierownikiem studiów podyplomowych. Kierowała grantami badawczymi. Prowadzi projekty dla przemysłu. Była promotorem ponad 150 prac dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz na studiach podyplomowych. Otrzymała Nagrodę Złotej Kredy przyznawaną przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

Jest autorką lub współautorką 5 książek, 2 skryptów akademickich oraz ponad 40 rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych z obszaru zarządzania produkcją i metod poprawy produktywności. W latach 2003-2009 była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), aktualnie przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTZP. Ponadto, od 1996 roku jest członkiem JAAP - Stowarzyszenia Absolwentów Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu