Wanda Ronka-Chmielowiec

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest profesorem nauk ekonomicznych (1998) zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Była prodziekanem i dziekanem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Od 2006 roku kieruje Katedrą Ubezpieczeń na tym wydziale.
Jest twórcą i kierownikiem kilku studiów podyplomowych. Od lat jest członkiem rad naukowych czasopism ubezpieczeniowych.
Była członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii i Komitetu Nauk o Finansach PAN. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich oraz recenzent kilkudziesięciu rozpraw doktorskich, a także w 9 przewodach habilitacyjnych i 5 ocenach dorobku profesorskiego.
Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą.
Zasiada w radach nadzorczych firm ubezpieczeniowych.
Jest autorką lub współautorką szeregu grantów badawczych oraz 16 książek.
Została odznaczona Krzyżem zasługi oraz wyróżniona 3 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 26 nagrodami Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ubezpieczeń, a zwłaszcza ich finansów, analizy aktuarialnej i matematyki finansowo-ubezpieczeniowej.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (Recenzent)