Milena Gojny-Zbierowska

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit